Försäljningsvillkor

Genom att godkänna ett köp från Aeon Media AB och dess bifirmor och varumärken godkänner du och samtycker till följande nedanstående försäljningsvillkor.

Betalning sker i förskott till vårt bankkonto/giro. Vid betalning via Paypal betalar köparen eventuella avgifter.

Godkänd offert innebär att köpet är bindande och ingen ångerrätt kan medges.

Är en artikel/annons publicerad erhålls ingen rätt till återbetalning.

Alla artiklar/annonser publiceras snarast efter betalning och meddelas till kunden.

Publicerade artiklar skall ligga publicerade i minst 12 månader om inte annat överenskommits och så länge de inte bryter eller riskerar bryta mot någon befintlig eller framtida lagstiftning.

Om sajten där artikeln är publicerad på grund av tredje part blir otillgänglig eller drabbas av problem som ligger utanför sajtägarens kontroll föreligger ingen återbetalningsrätt.

Vi reserverar oss för rätten att lägga till en annonsmärkning eller göra andra ändringar i artikeln med hänvisning till lagstiftning eller andra skäl som vi finner skäliga.

Annonser som gör reklam för eller innehåller länkar till sex/dating eller andra obskyra sajter är inte tillåtna.

Vi reserverar oss för felskrivningar.

 

Senast uppdaterat 2021-11-30

Priser anges exklusive moms och kan ändras utan föregående avisering.

Felaktigheter i en faktura eller från Aeon Media AB måste reklameras senast på förfallodagen. Om reklamation inte gjorts i tid kan felaktigheten inte göras gällande mot Aeon Media AB.

Vid försenad betalning har Aeon Media AB rätt att ta ut dröjsmålsränta enligt räntelagen samt lagstadgad påminnelseavgift och inkassoavgift, innefattande indrivningskostnader.

Föreligger fel i tjänsten som Aeon Media AB ansvarar för åtar sig Aeon Media AB att, efter eget val, avhjälpa felet förutsatt att reklamationen har skett i enlighet med vad som anges i dessa försäljningsvillkor.

Aeon Media AB förbehåller sig rätten att när som helst ändra dessa försäljningsvillkor.

Vi reserverar oss för felskrivningar.

 

Senast uppdaterat 2021-11-30

Terms of sale

By approving a purchase from Aeon Media AB and its subsidiaries and trademarks, you approve and agree to the following terms of sale below.

Payment is made in advance to our bank account / giro. When paying via Paypal, the buyer pays any fees.

An approved quote means that the purchase is binding and no right of withdrawal can be granted.

If an article / advertisement is published, no right to a refund is received.

All articles / advertisements are published as soon as possible after payment and notified to the customer.

Published articles must be published for at least 12 months unless otherwise agreed and as long as they do not violate or risk violating any existing or future legislation.

If the site where the article is published due to third parties becomes inaccessible or suffers from problems that are beyond the site owner’s control, there is no right of refund.

We reserve the right to add an ad tag or make other changes to the article with reference to legislation or other reasons that we deem reasonable.

Ads that advertise or contain links to sex / dating or other obscure sites are not permitted.

We reserve the right to make typos.

 

Last updated 2021-11-30

Prices are stated excluding VAT and are subject to change without prior notice.

Errors in an invoice or from Aeon Media AB must be reported no later than the due date. If the complaint is not made in time, the error cannot be claimed against Aeon Media AB.

In the event of late payment, Aeon Media AB has the right to charge default interest in accordance with the Swedish Interest Act, as well as the statutory reminder fee and collection fee, including collection costs.

If there are errors in the service for which Aeon Media AB is responsible, Aeon Media AB undertakes, at its own choice, to remedy the error provided that the complaint has been made in accordance with what is stated in these terms of sale.

Aeon Media AB reserves the right to change these terms of sale at any time.

We reserve the right to make typos.

 

Last updated 2021-11-30

small_c_popup.png

Välkommen att ta kontakt!

Vi ser fram emot er kontakt och ett samarbete